Ordenances i Reglaments

 

- ORDENAÇA SOBRE ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA DE L'AJUNTAMENT DE VALLADA.

 

- ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER A LA CELEBRACIÓ DE NOCES CIVILS I CERIMÒNIES D'UNIONS DE FET.

 

- REGLAMENT DEL SERVEI DE RÈGIM INTERIOR DEL CEMENTERI MUNICIPAL DE VALLADA.

 

- ORDENANÇA DE CIRCULACIÓ DEL MUNICIPI DE VALLADA.

 

- ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LA VENDA NO SEDENTÀRIA (MERCAT).

 

- ORDENANÇA MUNICIPAL DE POLICIA I BON GOVERN.

 

- ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DEL PROCEDIMENT PER A ATORGAR LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES.

 

- ORDENANÇA DE PREUS PÚBLICS D'APLICACIÓ EN LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS I PER PRESTACIÓ DE SERVEIS.

 

REGLAMENT DEL SERVEI MUNICIPAL DE PROVEÏMENT D'AIGUA POTABLE.

 

REGLAMENT DEL SERVEI MUNICIPAL DE CLAVEGUERAM.

 

NORMES TÈCNIQUES DE PROVEÏMENT.

 

NORMES TÈCNIQUES DE SANEJAMENT.

 

- MODIFICACIÓ D'ORDENANÇA MUNICIPAL D'ESCOLA ESPORTIVA MUNICIPAL.

 

- ORDENANÇA REGULADORA DE LA CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA DE GUAL.

 

- ORDENANÇA DEL CAMP.

 

- MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL DOCUMENT JUSTIFICATIU DE LA INTEGRACIÓ TERRITORIAL DEL SÒL NO URBANITZABLE DEL MUNICIPI DE VALLADA.

 

- ORDENANÇA DE RECOLLIDA DE FEM.

 

- ORDENANÇA EXPEDICIÓ DOCUMENTS POLICIA LOCAL.

 

- ORDENANÇA D'OBERTURA D'ESTABLIMENTS I UNS ALTRES.

 

- ORDENANÇA MUNICIPAL DE TINENÇA I PROTECCIÓ D¡ANIMALS DE COMPANYIA I ANIMALS POTENCIALMENT PERILLOSOS.

 

- ORDENANÇA MUNICIPAL I FISCAL REGULADORA DE L'OCUPACIÓ DELS ESPAIS DE DOMINI I ÚS PÚBLIC AMB TAULES, CADIRES I ALTRES ELEMENTS AUXILIARS.

 

- ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES DE VALLADA.

 

- ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA.

 

- ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE L'INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA.

 

- ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES.

 

- ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE BÉNS INMOBLES

 

- ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER UTILITZACIÓ DE LOCALS MUNICIPALS

 

- ORDENANÇA PLA LOCAL DE CREMES

 

- ORDENANÇA PARKING PARATGE ERMITES

 

 

Formulari de cerca

Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31